Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Voor u gelezen

 

Een veel gestelde vraag betreffende de Coronacrisis

 

Bij huurders en woningzoekenden is er veel onzekerheid in verband met de Coronacrisis. Wat als ik straks de huur niet kan betalen? Wat doet de Woonbond voor huurders in deze periode? Via dit artikel met vragen en antwoorden proberen we huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.

 

Wat als mijn inkomen daalt en ik de huur niet kan betalen?

Het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen bij inkomensdaling. Als Woonbond vinden we dat er voor huurders met een inkomensval een financieel vangnet moet zijn om te voorkomen dat ze hun vaste lasten niet kunnen betalen. Dat hebben we ook aan het kabinet laten weten. We houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. 

 

Dreigt u uw huur niet meer te kunnen betalen? Komt u financieel in de knel door een inkomensdaling?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder (Wetland Wonen).

 

De Woonbond heeft gesprekken gehad met corporatiekoepel Aedes en veel corporaties hebben laten weten coulant te zijn. De Woonbond heeft bij minister Ollongren aangedrongen op maatregelen waar huurders recht op hebben, zodat ze niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. Om zeker te zijn dat huurders niet in ernstige woonproblemen terecht komen, hebben we bij het kabinet aangegeven dat zij moet verzekeren dat er geen huurders worden uitgezet nu.

 

In een gezamenlijk statement met verhuurkoepels heeft de minister laten weten dat huisuitzettingen gedurende de Coronacrisis niet door kunnen gaan.

In oktober kwam er een nieuw statement. Hierin werden afspraken gemaakt om uitzettingen na huurachterstand tegen te gaan. Huurders worden niet uitgezet bij een huurachterstand, tenzij: 

  • Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening weigeren
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.

 

Bron: www.woonbond.nl

 

Belastingdienst zat inderdaad fout bij Gluurverhoging

 

Publicatiedatum: 22 januari 2021

In het hoger beroep van de staat en de Belastingdienst over de Gluur-verhoging (de inkomensafhankelijke huurverhoging) bevestigt de rechtbank dat de Belastingdienst inderdaad fout zat in de periode 2013 tot en met april 2016.

 

Rechtershamer 

Er was toen geen wettelijke verplichting om inkomensindicaties te delen met verhuurders, en de Belastingdienst had dit daarom niet mogen doen. Het delen van inkomensindicaties was onrechtmatig.

 

Onduidelijkheid over schadevergoeding

Het is alleen wel zeer de vraag wat dit voor huurders betekent. De rechter zegt namelijk ook dat hiermee nog niet is vastgesteld of de Belastingdienst schadevergoedingen moet betalen. Hier heeft de rechtbank dus nog geen duidelijke uitspraak over gedaan. De Woonbond beraadt zich daarom op (juridische) vervolgstappen.

 

Latere verstrekking inkomensindicaties niet onrechtmatig

In 2016 kwam minister Blok met een spoedwet om de Belastingdienst alsnog te verplichten inkomensindicaties te delen met verhuurders. Daarom zijn later verstrekte inkomensindicaties volgens de rechter niet onrechtmatig.  

 

Lange adem

De Woonbond voert al jaren rechtszaken over deze onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens. De uitspraak toont opnieuw aan dat er een lange adem nodig is, om recht te halen voor deze groep huurders wiens gegevens onrechtmatig zijn verstrekt.

De gehele uitspraak in het hoger beroep is terug te lezen op www.rechtspraak.nl

 

Bron: www.woonbond.nl

 

 

Een proef met de Overlegrechter

 

Ruzie om een schutting, speeltoestel pal voor je balkon of een nieuwe fiets met mankementen.

De rechtbank Overijssel kent sinds anderhalf jaar de overlegrechter, voor zaken in de categorie klein leed.

Goedkoper, sneller en zonder ingewikkelde juridische rompslomp.

 

Niet elke zaak leent zich voor de overlegrechter.

Bij de Overijsselse overlegrechter zijn sinds de start in juli 2019 al 70 zaken aangemeld. Daarvan zijn er 22 behandeld. Veel zaken vallen af omdat het eenzijdige aanmeldingen zijn.

Om een zaak te kunnen behandelen, moeten beide partijen instemmen.

Vaak zie je dat de andere partij iets te verliezen heeft, niet mee wil doen of juist liever naar de gewone rechter gaat. Of men is van mening dat er helemaal geen geschil is.

 

Niet alle aangemelde zaken lenen zich voor de overlegrechter. Bestuurszaken en familiezaken vallen erbuiten. Het moet gaan om relatief kleine, civiele geschillen.

Inzet van deskundigen moeten partijen zelf betalen.

Particuliere partijen die de overlegrechter inschakelen, betalen allebei € 41,50 griffierecht en komen op zitting zonder tussenkomst van de deurwaarder; dat scheelt geld en tijd.

Een zaak bij de overlegrechter kan binnen vier weken behandeld worden en uiterlijk vier weken later komt de uitspraak.

Een advocaat inschakelen of processtukken insturen is niet nodig. Het mag wel, maar men kan ook volstaan met het verhaal te vertellen.

Verschillende rechtbanken hebben een vorm van laagdrempelige rechtspraak.

Vrijwilligheid is het uitgangspunt, maar er komt ook een proef met verplichte deelname.

Bron: Naar een artikel in De Stentor, 6 januari 2021

 

Toevoeging vanuit de huurdersvereniging

Hebt u een geschil met Wetland Wonen, dan is het een normale gang van zaken dat u altijd eerst contact zoekt met Wetland Wonen en een gesprek aanvraagt over uw zaak.

Komt u er met de corporatie niet uit, dan kunt u als huurder naar de Huurcommissie stappen. Bedenk dan wel dat u één en ander heel goed moet kunnen onderbouwen.

Informatie over de Huurcommissie kunt u vinden op: www.huurcommissie.nl

 

Verworven recht én wisselend inkomen

Maar wat nou als uw ‘verworven recht’ hebt maar daarna -door een tijdelijk hoger inkomen- uw toeslag kwijtraakt? Dan zit u in een lastig parket. Hoge woonlasten, opnieuw een laag inkomen, maar geen hulp meer van de overheid om uw huur te betalen. Terwijl u vroeger nog huurtoeslag kreeg voor precies dezelfde woning.

 

Belastingdienst te streng

Uit een uitspraak van de Raad van State bleek vorig jaar dat de Belastingdienst in die situatie de regels voor ‘verworven recht’ te streng toepaste. Een nog onbekend aantal huurders kreeg niet opnieuw toeslag toen hun inkomen weer daalde, terwijl dat wel had gemoeten.

De Belastingdienst gaat dit nu goedmaken. Maar alleen bij huurders die daar zelf om vragen.

 

Bel de Belastingtelefoon

Bent u zo’n huurder? Bel vóór eind 2020 met de Belastingtelefoon. Dat heeft zin als het volgende voor u geldt:

Toen uw huurprijs voor het eerst boven de toeslaggrens uitkwam kreeg u nog huurtoeslag. Die toeslag is daarna gestopt, omdat uw inkomen te hoog was. Uw inkomen werd daarna weer laag genoeg voor toeslag. Maar uw nieuwe aanvraag voor toeslag werd afgewezen. Toen u opnieuw toeslag aanvroeg woonde u nog in dezelfde woning, of u woont daar nu nog steeds.

 

Bel ook de Huurderslijn

Bel als je lid bent van de Woonbond ook met de Huurderslijn, de servicelijn voor Woonbondleden. zij kan u dan ondersteunen in uw contact met de Belastingdienst. Ook als u nog geen lid bent maar dat wel wilt worden, kan de Woonbond u helpen.

 

Wat deed de Woonbond?

De Woonbond vroeg de minister om dossiers van huurders met ‘verworven recht’ opnieuw te boordelen. Ook Kamerleden drongen daarop aan. Dat heeft geholpen. De minister gaf de Belastingdienst opdracht om opnieuw naar deze dossiers te kijken. Dat gebeurt als huurders daar zelf om vragen.

Bron: www.woonbond.nl

 

Toenemende woningnood

Maar sinds 2015 is ook de woningnood toegenomen en het aantal daklozen fors gegroeid. Als één van oplossingen voor de wooncrisis komt daarom steeds vaker in beeld: stimuleren dat mensen een woning delen.

 

Belemmeringen bij woningdelen

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht bureau Significant APE welke belemmeringen bijstandsgerechtigden ervaren als zij een woning delen. Forse belemmeringen, zo blijkt. Woningdelen leidt tot financiële afhankelijkheid van huisgenoten die het meestal ook niet breed hebben.  Woningdelers ervaren de regels over werk, inkomen en wonen als zeer ingewikkeld. En gemeenten zijn terughoudend met ‘maatwerk’ (niet

 

toepassen van de kostendelersnorm), uit angst voor misbruik.

 

Jongvolwassenen vaker dakloos

De kostendelersnorm leidt er in de praktijk toe dat jongvolwassenen vaker dakloos raken. Ouders hebben onderhoudsplicht voor kinderen jonger dan 21. Is de ouder bijstandsgerechtigd? Dan draaien de rollen om zodra het kind 21 is.  Wie dan nog thuis woont moet de ouder(s) financieel gaan onderhouden. Gevolg: veel bijstandsgerechtigde ouders voelen zich gedwongen hun 21-jarigen te laten vertrekken, zonder dat er een woning is waar ze naartoe kunnen.

 

Financiële straf op zorgen voor elkaar

De kostendelersnorm werkt ook belemmerend bij het leveren van zorg aan naasten. Een vriendin die na haar scheiding dakloos raakt onderdak bieden? Bij je hulpbehoevende vader intrekken omdat hij intensieve zorg nodig heeft? Wie in de bijstand zit wordt financieel hard gestraft voor dit soort zorg aan naasten, dus durft er meestal niet aan te beginnen.

 

Woningdelen aantrekkelijker maken

Volgens Significant APE kan de overheid ‘aan verschillende knoppen draaien’ om woningdelen aantrekkelijker te maken voor mensen in de bijstand. Dat komt neer op:

  • De onderlinge financiële afhankelijkheid van woningdelers verminderen. Dus o.a. iets doen aan de kostendelersnorm

  • Gemeenten meer mogelijkheden geven voor maatwerk

 

 

  • Regels minder ingewikkeld maken en de voorlichting daarover verbeteren

  • Zorgen voor meer geschikte woonruimte waar mensen kunnen woningdelen.

 

 

Kostendelersnorm van tafel?

Het eerder genoemde onderzoek is voor staatssecretaris Van ’t Wout aanleiding om te ‘verkennen’ of het mogelijk is de kostendelersnorm ‘anders vorm te geven’. 

 

Wat de Woonbond (en talloze andere maatschappelijke organisaties) betreft gaat de kostendelersnorm in de huidige vorm van tafel.  In de tweede helft van november debatteert de Tweede Kamer over deze kwestie.

 

Teken de petitie

Wilt u ook dat de kostendelersnorm van tafel gaat? Teken de petitie “Weg met de wooncrisis”.  Dit is één van de maatregelen waarmee wij (Woonbond) de problemen op de woningmarkt willen oplossen.

 

Bron: www.woonbond.nl/nieuws

 

 

 

Discriminatie?

Is het discriminatie als ik vanwege mijn leeftijd een bepaalde flat niet mag huren?

Een verhuurder heeft de vrijheid om een huurovereenkomst aan te gaan met wie hij wil. Als hij of zij een woning of een wooncomplex wil bestemmen voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld senioren of jongeren, dan is de verhuurder daar vrij in.

Zo krijgen woningen een “label”, bijvoorbeeld een senioren-, 50+ - of jongerenlabel.

Dat toegekende label heeft echter geen juridische status en je kunt er als huurder of woningzoekende geen rechten aan ontlenen. Wel kun je een verhuurder vragen naar het achterliggende beleid om een woning of complex voor een bepaalde doelgroep te bestemmen. Een 50-plusser die wordt geweigerd voor een woning in een jongerencomplex, wordt dus niet gediscrimineerd. Hij of zij valt simpelweg niet binnen de doelgroep die de verhuurder wil huisvesten. Alleen het label “zorgwoning” is aan regelgeving verbonden. De woningen en het complex moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. En de woning krijgt ook meer woningwaarderingspunten waardoor die een hogere huur kan krijgen.

 

Bron: Woonbond, Huurwijzer 3, 2020

 

Wat is het NIBUD?

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

informeert en adviseert consumenten over hun geldzaken. Op www.nibud.nl kunt u terecht voor actuele geldtips

en adviezen. Ook vindt u hier informatie over geldzaken,

tests en rekentools om meer uit uw geld te halen. Tevens

leest u hier hoe u publicaties over geldzaken kunt bestellen.

Daarnaast geeft het NIBUD cursussen aan professionals.

Bijvoorbeeld aan woningcorporaties over het voorkomen

van huurachterstanden en betalingsproblemen bij hun huurders.

 

Huurtool

Ook heeft het NIBUD een “huurtool” ontwikkeld. Met deze tool

kunnen huurders en woningcorporaties berekenen hoeveel

huur (toekomstige) huurders kunnen betalen zonder in financiële

problemen te komen.

Hiermee kan voorkomen worden dat er bij huurachterstand

dure incassobureaus moeten worden ingehuurd. Of dat

corporaties uiteindelijk zelfs tot huisuitzettingen moeten overgaan.

Huurders kunnen deze tool onder andere invullen op de website van de Utrechtse corporatie Bo-Ex: www.boex.nl

 

Uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de Woonbond blijkt dat huurders vaak minder geld te besteden hebben dan kopers met een vergelijkbaar inkomen. Onder het huidige kabinetsbeleid wordt dit verschil alleen maar groter.

In onderstaand schema wordt dit duidelijk gemaakt.