Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat op 01-01-2019 uit 8 bestuursleden. Tijdens de ledenvergadering op 03-04-2019 gaf mevr. van Hilten te kennen als penningmeester te willen stoppen en daarom zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. In de loop van 2019 hebben wij iemand gevonden die deze taak op zich wil nemen. Zij is als aspirant bestuurslid toegetreden per 01-11-2019.  Op 31-12-2019  bestond ons bestuur dus uit 8 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid.

 

Ledenaantal

Begin 2019 was het ledenaantal 1076.

In 2019 konden wij in totaal 53 nieuwe leden welkom heten. 16 leden zijn verhuisd binnen het werkgebied van Wetland Wonen en lid gebleven. 62 leden zijn verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging) of het lidmaatschap is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders.  

Totaal aantal leden per 31-12-2019 bedraagt 1067.

In 2019 heeft WWG  25  woningen verkocht.

 

Vergaderingen/overleg 

De voorzitter en secretaris hebben in 2019  9x een informeel overleg gehad met de directeur. 

Als dagelijks bestuur hebben wij 5x vergaderd.  Als algemeen bestuur hebben wij 14x vergaderd, waarvan 2 vergaderingen met de 2 huurderscommissarissen. Zij vertegenwoordigen  ons  bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen. 

Wij hebben als algemeen bestuur  2x met de directie van WWG vergaderd. Als dagelijks bestuur hebben wij  2x  een operationeel overleg gehad met Klantenservice en Vastgoedbeheer, te weten dhr. J. Dekker. Dhr. J. Dekker is in de loop van 2019 vertrokken bij WWG. De directeur neemt tijdelijk zijn taken over.

Contactpersoon complexen heeft maandelijks overleg met dhr. Bron inzake de complexen.

Met complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl, de Perelaar in Wanneperveen, Nieuw Clarenberg, De Steynenvuist ( hier is geen bewonerscimmissie omdat het complex daarvoor te klein is) en ’t Westerholt te Vollenhove,  Gasthuysland, de Beukenhof en Kastanjehof te Hasselt, De Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis, Zonnewiede te Giethoorn, Weidegreven en de Meente in Genemuiden en  de Esdoorn in Zwolle.

De contactpersonen hebben in totaal 14x overleg gehad met dhr. Bron en zij hebben in totaal 38 bijeenkomsten bijgewoond van de complexen.

 

Met WWG hebben wij gesproken over hun jaarrekening van 2018 en begroting van 2019.

 

Wij hebben advies gegeven aan WWG inzake huurbeleid en huurverhoging. Wat wij hebben bereikt is: dat Wetland Wonen niet het maximaal toegestane heeft gevraagd voor de huurverhoging maar de 1,6 % inflatie. 

 

Eind december 2019 heeft de huurdersvereniging haar instemming gegeven aan het vernieuwd Sociaal Statuut van Wetland Wonen. Wij hebben, als huurdersvereniging, mogen bijdragen aan het tot stand komen van dit document, dat in 2020 door partijen getekend zal worden.

 

In 2018 is ons advies gevraagd inzake de overname van 147 woningen van Woonconcept in de noordelijke kernen per 01-01-2020. In de aanloop hier naar toe hebben wij als huurdersvereniging in november 2019 vier informatiebijeenkomsten bijgewoond welke georganiseerd waren door Wetland Wonen. Wij hebben er voor gezorgd dat alle toekomstige huurders die op de informatieavond kwamen een huurderskrant van ons kregen. Ook hebben zij de kersteditie van onze huurderskrant ontvangen en een informatiefolder van onze vereniging. Dit betekent dat ons werkgebied per 01-01-2020 uitgebreid wordt met de kernen: Kuinre, Oldemarkt, Eesveen en Willemsoord.

 

Wij hebben in 2019 geen provinciale vergadering bezocht. De vergaderlocatie ging van Nijverdal naar Rijssen. Dit betekende een nog grotere reisafstand, met als gevolg dat  het voor onze bestuursleden niet meer haalbaar is om ’s avonds deze vergaderingen te bezoeken.

Wel krijgen wij alle stukken en verslagen elke keer toegestuurd. Wat dan nuttig en belangrijk is voor onze huurders halen wij hier uit, vermelden dit in onze huurderskrant en zetten zaken op onze website.

 

HVZ heeft 1x een algemene ledenvergadering gehouden. In het tweede gedeelte van de ledenvergadering hebben wij tafelgesprekken gevoerd met de aanwezige huurders.

De bezoekers van de vergadering en het bestuur waren hier zeer tevreden over.

Cursussen en symposium

Als huurdersvereniging hebben wij de cursus HO+, die wij volgen, afgerond in 2019.  Dit was een cursus voor het hele bestuur. Ons speerpunt is: Hoe komen wij in contact met onze achterban. 

 

Wij hebben een 4-tal, door de Woonbond georganiseerde, netwerk bijeenkomsten bezocht met elke keer een verschillend thema.

 

In april 2019 hebben wij op uitnodiging van Wetland Wonen een symposium Sociale Duurzaamheid bijgewoond.

 

Prestatieafspraken

De huurdersvereniging is een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken met Wetland Wonen en de gemeentes Zwartewaterland en Steenwijkerland.

De prestatieafspraken met beide gemeentes zijn in december 2019 geëvalueerd en ondertekend door alle partijen.  Hiervoor zijn 11 bijeenkomsten bezocht door twee personen.

 

De huurderskrant

Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 keer een krant naar alle huurders van WWG en dat is dan de kersteditie.

Men vergeet vaak  door te geven  dat men verhuisd is of men koopt een woning via het project van WWG, namelijk: Fijn Kopen.

De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke  partijen, waarvan wij een adres hebben. 

 

Overige zaken

De leden van de huurdersvereniging hebben begin april 2019 de Huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2019.

De huurwijzer is een uitgave van de Nederlandse Woonbond, waar wij als huurdersvereniging bij zijn aangesloten.

Op het moment dat wij de Huurwijzer ontvangen, houden wij altijd een aantal exemplaren over. Deze worden dan gebruikt om nieuwe leden te werven.

 

Verder hebben wij voor enkele huurders bemiddeld tussen huurder en verhuurder om tot een acceptabele oplossing te komen. Hiernaast hebben wij een aantal brieven gestuurd i.v.m. onderhoud (wat niet correct was uitgevoerd) en/of oplevering van de woning. 

Wij hebben 10 x een mondeling/telefonisch advies gegeven aan een huurder en 5 keer een schriftelijk advies. 

 

Website

Ook onze website www.hvzwartewaterwiede.nl kunt u bezoeken.  Hier vindt u actuele informatie betreffende de huurtoeslag en andere zaken. En u ziet hier o.a. de  jaarverslagen, prestatieafspraken en de adressen van de bestuursleden.Het lidmaatschap

Een aantal keren per jaar krijgen wij de lijsten van WWG om deze met onze lijsten te kunnen vergelijken wat betreft het lidmaatschap van de huurdersvereniging. Op deze manier kunnen we goed bijhouden wie er lid is.

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Dus op het moment dat men verhuist, vervalt automatisch het lidmaatschap van de huurdersvereniging.Goedgekeurd d.d.      te 

De voorzitter, M. de Boer-Nijhuis

De secretaris, G. Driegen-Ziel

                                                                                   2019