Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2023

Het bestuur 

Het bestuur bestaat op 01-01-2023 uit 9 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid.  Zij is benoemd als bestuurslid in de vergadering van 5 april 2023. 

Op 31-12-2023 bestaat ons bestuur uit 10 bestuursleden. 

 

Ledenaantal 

Begin 2023 was het ledenaantal 1070. 

In 2023 konden wij in totaal 69 nieuwe leden welkom heten. 10 leden zijn verhuisd binnen het werkgebied van Wetland Wonen en lid gebleven. 59 leden zijn verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging) of het lidmaatschap is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders.  

Men vergeet vaak door te geven dat men verhuisd is.  

Maar ook wordt regelmatig vergeten om aan ons door te geven dat men een woning via het project van Wetland Wonen “Fijn Kopen” gekocht heeft. 

Het zou heel fijn zijn, als men dat tijdig aan ons door geeft. 

Totaal aantal leden per 31-12-2023 bedraagt 1080. 

Een aantal keren per jaar krijgen wij de lijsten van Wetland Wonen om deze met onze lijsten te kunnen vergelijken wat betreft het lidmaatschap van de huurdersvereniging. Op deze manier kunnen we goed bijhouden wie er lid is. 

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Dus op het moment dat men verhuist, vervalt automatisch het lidmaatschap van de huurdersvereniging. 

 

In 2023 heeft Wetland Wonen  8  sociale huurwoningen verkocht. 

 

Vergaderingen/overleg  

De voorzitter en secretaris hebben in 2023  10x een informeel overleg gehad met de directeur. 

De voorzitter en de secretaris hebben 6x een operationeel overleg gehad met mevr. C. Vennink. 

 

Wij hebben als algemeen bestuur  2 x met de directie van Wetland Wonen vergaderd. 

 

Als dagelijks bestuur hebben wij 4x vergaderd. Als algemeen bestuur hebben wij 12x vergaderd. Wij hebben 2x als algemeen bestuur vergaderd met de  2 leden van de RvC die ons vertegenwoordigen  bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen.  

 

Contactpersonen van de complexen  en de voorzitter hebben 2x per jaar overleg met de gebiedsregisseurs. Te weten: de heer A. van der Weide en dhr. E. Jonk. 

Daarnaast hebben de contactpersonen 2x per jaar overleg met de bewonerscommissies van de complexen. 1 x in het voorjaar en 1x in het najaar. 

Met complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl; de Perelaar in Wanneperveen; Nieuw Clarenberg, De Steinen Vuyst (hier is geen bewonerscommissie omdat het complex daarvoor te klein is) en ’t Westerholt te Vollenhove;  Gasthuysland, de Beukenhof en Kastanjehof te Hasselt; de Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis; Zonnewiede te Giethoorn; Weidegreven en de Meente in Genemuiden; de Ahornhof, Wolthuismarke en de Backermarke in Zwolle; De Landerijen in Oldemarkt; De Vesting en de Sluisweg in Steenwijk. 

  

In april 2023 was in het motel Zwartewater in Zwartsluis een bijeenkomst voor alle bewonerscommissies. Hier werd gesproken over de servicekosten. 

De commissies die aanwezig waren, vonden het zeer geslaagd. 

 

Met Wetland Wonen hebben wij gesproken over hun jaarverslag/jaarrekening van 2022 en over het jaarplan en de begroting voor 2023. 

 

Wij hebben advies gegeven aan Wetland Wonen inzake huurbeleid en huurverhoging.  

De woningen met een E, F en G label hebben geen huurverhoging gehad in 2023. 

De huurverhoging bedroeg doorsnee genomen 2,4%. 

 

Wij hebben uitleg gekregen van Wetland Wonen inzake onderhoudswerkzaamheden van woningen en over de periode waarin dat gaat gebeuren. 

 

Wij trekken samen op met andere huurdersorganisaties (NoWoZo) inzake het regionale woonruimte verdeelsysteem. Dit doen wij met ndersteuning van consulenten van de Woonbond, te weten mevrouw M. Hilbolling en de heer M. Groen. 

De informatie die belangrijk is voor onze huurders nemen wij dan mee in de eerst volgende editie van ons verenigingsblad.  

 

HVZ heeft in 2023  1x een algemene jaarvergadering gehouden. 

In deze jaarvergadering is mevr. M. Knol uit St. Jansklooster benoemd als bestuurslid. 

In het tweede gedeelte van deze jaarvergadering is er uitleg gegeven door beleidsmedewerkers van Wetland Wonen inzake het plaatsen van de zonnepanelen. 

Er was een goede opkomst van de leden. 

 

Cursussen en symposium 

We  hebben als bestuur een aantal webinars (online college) van de Woonbond gevolgd over diverse onderwerpen, zoals: 

effectief vergaderen, energielabels, goed verhuurderschap, volkshuisvesting, huurprijzen en huuraanpassing, huurbeleid, rol bewonerscommissie bij renovatie, lokale prestatieafspraken, leefbaarheid, ouderenhuisvesting, servicekosten, de papierwinkel, statuten en AVG, Prinsjesdag, betaalbare huur, woonzorgvisie, werkplan huurdersvereniging, verduurzaming corporatiewoning.  

 

Prestatieafspraken 

De huurdersvereniging is een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken met Wetland Wonen en de gemeentes Zwartewaterland, Steenwijkerland en Zwolle. 

De prestatieafspraken, jaarschijf 2022, met de gemeentes zijn geëvalueerd. Afspraken die nog niet afgerond waren, zijn verder uitgewerkt en uitgevoerd in 2023. In de tweede helft van 2023 zijn met de gemeente Steenwijkerland weer nieuwe meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2023-2027. Aan de hand van deze nieuwe afspraken is in 2023 de jaarschijf voor 2024 opgesteld waarin de lopende afspraken verder worden bijgesteld en uitgewerkt. Hiervoor zijn vier bijeenkomsten bezocht  door twee personen.   

De meerjarige afspraken voor Zwartewaterland beslaan de periode 2022-2024. Voor de gemeente Zwartewaterland is de jaarschijf 2024 in december 2023 ondertekend.   In 2023 zijn voor de prestatieafspraken met gemeente Zwartewaterland ook vier bijeenkomsten bezocht door drie personen.  

Bij de gemeente Zwolle zitten wij nog niet aan tafel bij de prestatieafspraken omdat Wetland Wonen daar nog niet zoveel huurwoningen heeft.  

Gemeente Zwolle en Wetland Wonen hebben voor de periode 2024-2027 meerjarige prestatieafspraken vastgesteld. Wij zijn daar als huurdersvereniging bij betrokken geweest door de overleggen die twee personen van HVZ met Wetland Wonen hebben gevoerd. 

 

De huurderskrant 

Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 keer een krant naar alle huurders van Wetland Wonen en dat is dan de kersteditie. 

De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke partijen, waarvan wij een adres hebben.  

 

Kennismaken 

Wetland Wonen heeft in 2023 woningen overgenomen van Omnia Wonen. Om kennis te maken met de nieuwe huurders heeft Wetland Wonen kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kregen wij ook de gelegenheid om ons voor te stellen als huurdersvereniging. 

Deze avonden waren op 5 en 6 juli in Steenwijk, op 6 september in Oldemarkt en op  

7 september in Eesveen. 

 

Overige zaken 

De leden van de huurdersvereniging hebben begin april 2023 de Huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2023. 

De Huurwijzer is een uitgave van de Nederlandse Woonbond, waar wij als huurdersvereniging bij zijn aangesloten. 

Op het moment dat wij de Huurwijzer ontvangen, houden wij altijd een aantal exemplaren over. Deze worden dan gebruikt om nieuwe leden te werven. 

 

Verder hebben wij voor enkele huurders bemiddeld tussen huurder en verhuurder om tot een acceptabele oplossing te komen.  

Wij hebben 48 x mondeling advies gegeven aan huurders die vragen en of problemen hadden bij Wetland Wonen en 28 x schriftelijk advies. 

Advies inzake onderhoud wat niet correct is uitgevoerd, oplevering van de woning, aanvaarding van de woning, vochtproblemen, etc. 

 

Website 

Ook onze website www.hvzwartewaterwiede.nl kunt u bezoeken.  Hier vindt u actuele informatie betreffende de huurtoeslag en andere zaken. En u ziet hier o.a. de  jaarverslagen, prestatieafspraken en de adressen van de bestuursleden. 

 

Goedgekeurd d.d.   3-04-2024  te  Steenwijk 

 

De voorzitter, M. de Boer-Nijhuis 

 

De secretaris, G. Driegen-Ziel