Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2022

Het bestuur

Het bestuur bestaat op 01-01-2022 uit 9 bestuursleden.  In begin 2022 is mevr. M. Knol als aspirant bestuurlid bij ons gekomen

Op 31-12-2022 bestaat ons bestuur uit 9 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid

 

Ledenaantal

Begin 2022 was het ledenaantal 1094

In 2022 konden wij in totaal 30 nieuwe leden welkom heten. 8 leden zijn verhuisd binnen het werkgebied van Wetland Wonen en lid gebleven. 54 leden zijn verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging) of het lidmaatschap is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders.

Men vergeet vaak door te geven dat men verhuisd is.

Maar ook wordt regelmatig vergeten om aan ons door te geven dat men een woning via het project van WWG “Fijn Kopen” gekocht heeft.

Het zou heel fijn zijn, als men dat tijdig aan ons door geeft.

Totaal aantal leden per 31-12-2022 bedraagt 1070

Een aantal keren per jaar krijgen wij de lijsten van WWG om deze met onze lijsten te kunnen vergelijken wat betreft het lidmaatschap van de huurdersvereniging. Op deze manier kunnen we goed bijhouden wie er lid is.

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Dus op het moment dat men verhuist, vervalt automatisch het lidmaatschap van de huurdersvereniging.

 

In 2022 heeft WWG  10  sociale huurwoningen verkocht.

 

Vergaderingen/overleg

De voorzitter en secretaris hebben in 2022  10x een informeel overleg gehad met de directeur.

Als dagelijks bestuur hebben wij 4x vergaderd.  Als algemeen bestuur hebben wij 12x vergaderd.  Wij hebben 1x als algemeen bestuur vergaderd met de  2 leden van de RvC, die ons vertegenwoordigen  bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen.

In het najaar van  2022 moesten er 2 nieuwe leden komen in de RvC die dan in 2023 benoemd zullen worden,

De voorzitter en de secretaris hebben deel genomen aan de sollicitatie procedure voor de benoeming van 2 nieuwe leden van de RvC.

 

Een aantal van deze vergaderingen gingen in verband met Corona  nog via Teams; toch konden er ook vergaderingen fysiek gehouden worden.

Wij hebben als algemeen bestuur  1x met de directie van WWG vergaderd, dit vanwege omstandigheden ook digitaal via Teams.  

Wij hebben in 2022 4x operationeel overleg gehad. Dit proberen  wij weer op te voeren naar 6x per jaar.

Contactpersonen van de complexen hebben regelmatig overleg met de gebiedsregisseurs. Te weten: de heer Anno van der Weide en dhr. E. Jonk.

Met complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl, de Perelaar in Wanneperveen, Nieuw Clarenberg, De Steinen Vuyst (hier is geen bewonerscommissie omdat het complex daarvoor te klein is) en ’t Westerholt te Vollenhove,  Gasthuysland, de Beukenhof en Kastanjehof te Hasselt, de Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis, Zonnewiede te Giethoorn, Weidegreven en de Meente in Genemuiden, de Ahornhof, Wolthuismarcke en de Backermarke in Zwolle en De Landerijen in Oldemarkt.

 Jaarlijks komt elke bewonerscommissie 2x (in voorjaar en najaar) bij elkaar samen met WWG en de contactpersoon namens de huurdersvereniging van het complex.

De meeste bijeenkomsten van de bewonerscommissie konden in 2022 fysiek doorgaan.

De vertegenwoordigers van de huurderver. voor de complexen en de voorzitter hebben 2x per jaar overleg met de beide gebiedsregisseurs.

 

In maart 2022 was in de Landerijen in Oldemarkt een bijeenkomst voor alle bewonerscommissie. Hier werd besproken wat het doel is van een bewonerscommissie.

De commissies die aanwezig waren vonden het zeer geslaagd.

 

Met WWG hebben wij gesproken over hun jaarverslag/jaarrekening van 2021 en over het jaarplan en de begroting voor 2022.

 

Wij hebben advies gegeven aan WWG inzake huurbeleid en huurverhoging.

De woningen met een D, E, F en G label hebben geen huurverhoging gehad in 2022.

De huurverhoging bedroeg doorsnee genomen 2,3%

 

 

Wij hebben uitleg gekregen van WWG inzake onderhoudswerkzaamheden van woningen en over de periode waarin dat gaat gebeuren.

 

Wij trekken samen op met andere huurdersorganisaties inzake het regionale woonruimte verdeelsysteem. Dit doen wij met ondersteuning van consulenten van de Woonbond, te weten mevrouw M. Hilbolling en de heer M. Groen.

Hiervoor hebben we al diverse sessies gevolgd via Teams (dus digitaal).

De informatie die belangrijk is voor onze huurders nemen wij dan mee in de eerst volgende editie van ons verenigingsblad.

Wij hebben een intentie verklaring ondertekend in de NoWoZo.

 

HVZ heeft in 2022  1x een algemene ledenvergadering gehouden.

In deze ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van mevr. P.J.A. van Hilten.

Zij was ruim 20 jaar penningmeester van onze vereniging. Zij is benoemd tot erelid van onze vereniging.

In het tweede gedeelte van deze ledenvergadering hadden wij als spreekster mevrouw Margreet Rink van de WMO gemeente Steenwijkerland.

Er was een goede opkomst van de leden.

 

Cursussen en symposium

In verband met de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) hebben wij verschillende webinars gevolgd om ook zo tot een goed resultaat te komen voor onze vereniging. Wij hebben ons huishoudelijk reglement hierop aangepast. Ook onze aansprakelijkheidsverzekering is nu geregeld.

Het enige wat ons nu nog rest is de gang naar de notaris om dit vast te leggen middels een Statutenwijziging. Dit moet vóór 1 juli 2026 gerealiseerd zijn.

 

Daarnaast hebben we een aantal webinars (online college) van de Woonbond gevolgd over diverse onderwerpen, zoals:

 • Gemeentelijk Woonbeleid
 • Huurbeleid
 • Prestatie-afspraken, deel 1 en 2
 • Haal energie uit je rekening (met daarin ook diverse bespaartips)
 • Verduurzaming
 • Sloop of renovatie
 • Leefbaarheid in Prestatie-afspraken
 • Wonen en zorg in Prestatie-afspraken
 • Nationale ontwikkelingen, Landelijke Prestatie-afspraken
 • Zonnepanelen voor huurders
 • Betaalbaarheid
 • Huurtoeslag
 • Onderhoud huurwoningen
 • Toewijzingsregels en –systemen

 

Prestatieafspraken

De huurdersvereniging is een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken met Wetland Wonen en de gemeentes Zwartewaterland, Steenwijkerland en Zwolle.

De prestatieafspraken, jaarschijf 2021, met de gemeentes zijn in maart/april 2022 geëvalueerd. Afspraken die nog niet afgerond waren, zijn verder uitgewerkt en uitgevoerd in 2022. In de tweede helft van 2022 zijn met de gemeente Steenwijkerland weer nieuwe meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2023-2026. Aan de hand van deze nieuwe afspraken is in 2022 de jaarschijf voor 2023 opgesteld waarin de lopende afspraken verder worden bijgesteld en uitgewerkt.   Hiervoor zijn vier bijeenkomsten bezocht of digitaal bijgewoond door twee personen. 

Voor de gemeente Zwartewaterland is de jaarschijf 2022 begin maart 2022 ondertekend. Ook zijn er voor Zwartewaterland weer nieuwe meerjarige afspraken opgesteld voor de periode 2022-2024. Het hele proces rondom evaluatie en vaststellen jaarschijf heeft enige vertraging opgelopen. Dit is mede veroorzaakt door het vertrek van de ambtenaren die met deze zaken waren belast. In 2022 zijn voor de prestatieafspraken met gemeente Zwartewaterland ook vier bijeenkomsten bezocht of digitaal bijgewoond door twee personen.

 

 

De huurderskrant

Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 keer een krant naar alle huurders van WWG en dat is dan de kersteditie.

De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke  partijen, waarvan wij een adres hebben.

 

 

Overige zaken

De leden van de huurdersvereniging hebben begin april 2022 de Huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2022.

De Huurwijzer is een uitgave van de Nederlandse Woonbond, waar wij als huurdersvereniging bij zijn aangesloten.

Op het moment dat wij de Huurwijzer ontvangen, houden wij altijd een aantal exemplaren over. Deze worden dan gebruikt om nieuwe leden te werven.

 

Verder hebben wij voor enkele huurders bemiddeld tussen huurder en verhuurder om tot een acceptabele oplossing te komen.

Wij hebben 32 x mondeling advies gegeven aan huurders die problemen hadden bij WWG en 16 x schriftelijk advies.

Advies inzake onderhoud wat niet correct is uitgevoerd, oplevering van de woning, aanvaarding van de woning, vochtproblemen etc.

 

Website

Ook onze website www.hvzwartewaterwiede.nl kunt u bezoeken.  Hier vindt u actuele informatie betreffende de huurtoeslag en andere zaken. En u ziet hier o.a. de  jaarverslagen, prestatieafspraken en de adressen van de bestuursleden.

 

Goedgekeurd d.d.       5-04-2023                                 te  Genemuiden

 

De voorzitter, M. de Boer-Nijhuis

De secretaris, G. Driegen-Ziel