Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2021

Het bestuur

Het bestuur bestaat op 01-01-2021 uit 9 bestuursleden  en 1 aspirant bestuurslid. Op de ledenvergadering van 9 juni 2021 is hij benoemd als bestuurslid voor de kern Zwolle. Op 31-12-2021 bestaat ons bestuur uit 10 bestuursleden.

 

Ledenaantal

Begin 2021 was het ledenaantal 1064.

In 2021 konden wij in totaal 86 nieuwe leden welkom heten. 7 leden zijn verhuisd binnen het werkgebied van Wetland Wonen en lid gebleven. 56 leden zijn verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging) of het lidmaatschap is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders.

Men vergeet vaak door te geven dat men verhuisd is.

Maar ook wordt regelmatig vergeten om aan ons door te geven dat men een woning via het project van WWG “Fijn Kopen” gekocht heeft.

Het zou heel fijn zijn, als men dat tijdig aan ons door geeft.

Totaal aantal leden per 31-12-2021 bedraagt 1094.

Een aantal keren per jaar krijgen wij de lijsten van WWG om deze met onze lijsten te kunnen vergelijken wat betreft het lidmaatschap van de huurdersvereniging. Op deze manier kunnen we goed bijhouden wie er lid is.

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Dus op het moment dat men verhuist, vervalt automatisch het lidmaatschap van de huurdersvereniging.

In 2021 heeft WWG  16  sociale huurwoningen verkocht.

 

Vergaderingen/overleg

De voorzitter en secretaris hebben in 2020  11x een informeel overleg gehad met de directeur.

Als dagelijks bestuur hebben wij 6x vergaderd.  Als algemeen bestuur hebben wij 12x vergaderd.  Wij hebben 2x als algemeen bestuur vergaderd met de  2 leden van de RvC, die ons vertegenwoordigen  bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen.

Een aantal van deze vergaderingen ging in verband met Corona via Teams; toch konden er ook vergaderingen fysiek gehouden worden.

Wij hebben als algemeen bestuur  1x met de directie van WWG vergaderd, dit vanwege de coronamaatregelen digitaal via Teams.  

Wij hebben in 2021 3x operationeel overleg gehad. Dit proberen  wij weer op te voeren naar 6x per jaar.

Contactpersonen van de complexen hebben regelmatig overleg met de gebiedsregisseurs. Te weten: de heer Anno van der Weide en mevrouw Jacqueline Jonkers.

Met complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl, de Perelaar in Wanneperveen, Nieuw Clarenberg, De Steinen Vuyst (hier is geen bewonerscommissie omdat het complex daarvoor te klein is) en ’t Westerholt te Vollenhove,  Gasthuysland, de Beukenhof en Kastanjehof te Hasselt, de Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis, Zonnewiede te Giethoorn, Weidegreven en de Meente in Genemuiden, de Ahornhof in Zwolle en De Landerijen in Oldemarkt.

De heer Koning heeft maandelijks overleg met de heer Anno van der Weide.  Jaarlijks komt elke bewonerscommissie 2x (in voorjaar en najaar) bij elkaar samen met WWG en de contactpersoon namens de huudersvereniging van het complex. In verband met de Coronapandemie en de maatregelen hieromtrent zijn er in totaal slechts enkele bijeenkomsten geweest van de in totaal 30 bijeenkomsten.

Met WWG hebben wij gesproken over hun jaarverslag/jaarrekening van 2020 en over het jaarplan en de begroting voor 2021.

Wij hebben advies gegeven aan WWG inzake huurbeleid en huurverhoging.

In verband met Corona is er door de overheid in 2021 geen huurverhoging opgelegd voor de sociale verhuur.

De huurdersvereniging heeft samen met WWG er voor gezorgd dat de servicekosten goed inzichtelijk en transparant worden gemaakt voor de bewoners van de diverse complexen.

We hebben instemming gegeven inzake het Servicekostenbeleid 2022-2025.

Daarnaast heeft de huurdersvereniging positief advies gegeven inzake het Leefbaarheidsbeleid 2021-2024.

Per 01-01-2021 heeft WWG in Zwolle 54 woningen van collega-corporatie Mooiland overgenomen vandaar ook dat wij zoveel nieuwe leden konden verwelkomen in 2021.

Wij hebben uitleg gekregen van WWG inzake onderhoudswerkzaamheden van woningen en over de periode waarin deze uitvoering gepland is. Het bezit van de noordelijke kernen is inzichtelijk gemaakt. De verduurzamingsplannen moeten hiervoor nog worden ontwikkeld. Dit wordt een moeilijke opgave omdat het veelal om versnipperd bezit gaat.

Wij hebben in 2021 de provinciale vergaderingen van de Woonbond in maart, in juni en in november digitaal bezocht, via Zoom.

Wij trekken samen op met andere huurdersorganisaties inzake het regionale woonruimte verdeelsysteem. Dit doen wij met ondersteuning van consulenten van de Woonbond, te weten mevrouw M. Hilbolling en de heer M. Groen.

Hiervoor hebben we al diverse sessies gevolgd via Teams (dus digitaal).

De informatie die belangrijk is voor onze huurders nemen wij dan mee in de eerst volgende editie van ons verenigingsblad.

HVZ heeft in 2021  1x een algemene ledenvergadering gehouden. In het tweede gedeelte van deze ledenvergadering hadden wij als spreker, de heer J. Wittenberg van de brandweer district IJsselland. Hij vertelde ons over de brandveiligheid en het open houden van de vluchtwegen.

De bezoekers van de vergadering en het bestuur waren hier zeer tevreden over.

Er was een goede opkomst van de leden.

 

Cursussen en symposium

In verband met de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) hebben wij verschillende webinars gevolgd om ook zo tot een goed resultaat te komen voor onze vereniging. Wij hebben ons huishoudelijk reglement hierop aangepast. Ook onze aansprakelijkheidsverzekering is nu geregeld.

Het enige wat ons nu nog rest is de gang naar de notaris om dit vast te leggen middels een Statutenwijziging. Dit moet vóór 1 juli 2026 gerealiseerd zijn.

Daarnaast hebben we een aantal webinars (online college) van de Woonbond gevolgd over diverse onderwerpen, zoals:

  • Haal energie uit je rekening (met daarin ook diverse bespaartips)
  • Hitte en hittestress
  • Onderhoudsregels uit het Burgerlijk Wetboek
  • Betaalbaarheid en voorzieningen
  • De financiële positie van kwetsbare huurders

 

Prestatieafspraken

De huurdersvereniging is een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken met Wetland Wonen en de gemeentes Zwartewaterland, Steenwijkerland en Zwolle.

De prestatieafspraken, jaarschijf 2020, met de gemeentes zijn in maart/april 2021 geëvalueerd. Afspraken die nog niet afgerond waren, zijn verder uitgewerkt en uitgevoerd in 2021. En in de laatste maanden van 2021 is de jaarschijf voor 2022 opgesteld waarin de lopende afspraken verder worden bijgesteld en uitgewerkt. Deze jaarschijf 2022 is in december 2021 (gem. Steenwijkerland) weer ondertekend door alle partijen. Hiervoor zijn 5 bijeenkomsten bezocht of digitaal bijgewoond door twee personen en 1 bijeenkomst werd bezocht door drie personen.

Voor de gemeente Zwartewaterland zal de jaarschijf 2022 in maart 2022 ondertekend worden. Dit is mede veroorzaakt door het vertrek van de ambtenaren die met deze zaken waren belast.

 

De huurderskrant

Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 keer een krant naar alle huurders van WWG en dat is dan de kersteditie.

De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke  partijen, waarvan wij een adres hebben.

 

Overige zaken

De leden van de huurdersvereniging hebben begin april 2021 de Huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2021.

De Huurwijzer is een uitgave van de Nederlandse Woonbond, waar wij als huurdersvereniging bij zijn aangesloten.

Op het moment dat wij de Huurwijzer ontvangen, houden wij altijd een aantal exemplaren over. Deze worden dan gebruikt om nieuwe leden te werven.

Verder hebben wij voor enkele huurders bemiddeld tussen huurder en verhuurder om tot een acceptabele oplossing te komen.

Wij hebben 56 x mondeling advies gegeven aan huurders die problemen hadden bij WWG en 18 x schriftelijk advies.

Advies inzake onderhoud wat niet correct is uitgevoerd, oplevering van de woning, aanvaarding van de woning, vochtproblemen etc.

 

Website

Ook onze website www.hvzwartewaterwiede.nl kunt u bezoeken.  Hier vindt u actuele informatie betreffende de huurtoeslag en andere zaken. En u ziet hier o.a. de  jaarverslagen, prestatieafspraken en de adressen van de bestuursleden.

 

Goedgekeurd d.d.   6-04-2022   te  Blokzijl

 

De voorzitter, M. de Boer-Nijhuis

De secretaris, G. Driegen-Ziel