Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2020

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat op 01-01-2020 uit 8 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid. Op de ledenvergadering van 7 oktober 2020 is zij benoemd als bestuurslid en heeft zij de taak van penningmeester op zich genomen. Op 31-12-2020 bestond ons bestuur dus uit 9 bestuursleden.

 

Ledenaantal
Begin 2020 was het ledenaantal 1067.
In 2020 konden wij in totaal 67 nieuwe leden welkom heten. 9 leden zijn verhuisd binnen het werkgebied van Wetland Wonen en lid gebleven. 70 leden zijn verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging) of het lidmaatschap is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders.
Men vergeet vaak door te geven dat men verhuisd is.
Maar ook wordt regelmatig vergeten om aan ons door te geven dat men een woning via het project van WWG Fijn Kopen gekocht heeft.
Het zou heel fijn zijn, als men dat tijdig aan ons door geeft.
Totaal aantal leden per 31-12-2020 bedraagt 1064.
Een aantal keren per jaar krijgen wij de lijsten van WWG om deze met onze lijsten te kunnen vergelijken wat betreft het lidmaatschap van de huurdersvereniging. Op deze manier kunnen we goed bijhouden wie er lid is.
Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Dus op het moment dat men verhuist, vervalt automatisch het lidmaatschap van de huurdersvereniging.

In 2020 heeft WWG 12 woningen verkocht.

 

Vergaderingen/overleg
De voorzitter en secretaris hebben in 2020 10x een informeel overleg gehad met de directeur.
Als dagelijks bestuur hebben wij 5x vergaderd. Als algemeen bestuur hebben wij 8x vergaderd. Wij hebben 1x als dagelijks bestuur vergaderd met de 2 leden van de RvC, die ons vertegenwoordigen bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen.
Normaal doen wij dat 2x per jaar met het hele bestuur maar vanwege de corona maatregelen was het in 2020 maar 1x met het dagelijks bestuur.
Wij hebben als algemeen bestuur 1x met de directie van WWG vergaderd, dit vanwege de coronamaatregelen digitaal via Teams.
Wij hebben in 2020 slechts 1x operationeel overleg gehad dit i.v.m. het vertrek van dhr. J. Dekker en de uitbraak van Corona.
Contactpersonen van de complexen hebben maandelijks overleg met dhr. Bron inzake de complexen. Ook dat heeft in 2020 niet altijd plaats kunnen vinden i.v.m. coronamaatregelen.
Met complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl, de Perelaar in Wanneperveen, Nieuw Clarenberg, De Steynen Vuist (hier is geen bewonerscommissie omdat het complex daarvoor te klein is) en t Westerholt te Vollenhove, Gasthuysland, de Beukenhof en Kastanjehof te Hasselt, De Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis, Zonnewiede te Giethoorn, Weidegreven en de Meente in Genemuiden, de Ahornhof in Zwolle en De Landerijen in Oldemarkt.
De contactpersonen hebben in totaal 7x overleg gehad met dhr. Bron. Jaarlijks komt elke bewonerscommissie 2x (in voorjaar en najaar) bij elkaar samen met WWG en de contactpersoon van het complex. In verband met de corona uitbraak en de maatregelen hieromtrent zijn er in totaal slechts 13 bijeenkomsten geweest van de in totaal 30 bijeenkomsten.

 

Met WWG hebben wij gesproken over hun jaarverslag/jaarrekening van 2019 en over het jaarplan en de begroting voor 2020.

 

Wij hebben advies gegeven aan WWG inzake huurbeleid en huurverhoging. Wat wij hebben bereikt is dat Wetland Wonen niet het maximaal toegestane heeft gevraagd voor de huurverhoging maar de 2,4 % inflatie.

 

Het vernieuwde sociaal statuut is getekend in 2020 door de directeur van WWG dhr. M.M. Timmerman en onze voorzitter mevr. M. de Boer-Nijhuis

 

In 2020 is ons advies gevraagd inzake de overname van 54 woningen in Zwolle van woningcorporatie Mooiland per 01-01-2021. Door de coronamaatregelen zijn er geen informatieavonden gehouden. Wij hebben ons echter wel schriftelijk voorgesteld aan deze huurders d.m.v. onze informatiefolder en de kersteditie van ons verenigingsblad Wetenswaardigheden.

 

Wij hebben uitleg gekregen van WWG inzake onderhoudswerkzaamheden van woningen en over de periode waarin deze uitvoering gepland is. Het bezit van de noordelijke kernen moet nog inzichtelijk gemaakt worden.

Wij hebben in 2020 de provinciale vergadering in november digitaal bezocht via Zoom. De informatie die belangrijk is voor onze huurders nemen wij dan mee in de eerst volgende editie van ons verenigingsblad.


HVZ heeft in 2020 1x een algemene ledenvergadering gehouden. In het tweede gedeelte van deze ledenvergadering hadden wij als spreker, mevrouw Irma van Beek, uitgenodigd. Irma van Beek, sociaalombudsvrouw, vertelde over haar werk.
De bezoekers van de vergadering en het bestuur waren hier zeer tevreden over.
Er was een goede opkomst van de leden.

 

Cursussen en symposium
De nieuwe penningmeester heeft online een 5-tal bijeenkomsten gevolgd betreffende de volkshuisvesting.
Wij hebben samen met enkele werknemers van WWG de cursus servicekosten gevolgd van de Woonbond.
Ook is er overleg geweest met WWG inzake het opstellen van een leefbaarheidsplan met verschillende instanties. Dit plan wordt verder uitgewerkt door WWG.

 

Visitatie
In 2020 is WWG opnieuw gevisiteerd. Dat gebeurt 1x per 4 jaar. Ook de HVZ wordt dan gehoord door de visitatiecommissie.

 

Prestatieafspraken
De huurdersvereniging is een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken met Wetland Wonen en de gemeentes Zwartewaterland, Steenwijkerland en Zwolle.
De prestatieafspraken, jaarschijf 2019, met de gemeentes zijn in maart/april 2020 geëvalueerd. Afspraken die nog niet afgerond waren, zijn verder uitgewerkt en uitgevoerd in 2020. En in de laatste maanden van 2020 is de jaarschijf voor 2021 opgesteld waarin de lopende afspraken verder worden bijgesteld en uitgewerkt. Deze jaarschijf 2020 is in december 2020 weer ondertekend door alle partijen. Hiervoor zijn 5 bijeenkomsten bezocht of digitaal bijgewoond door twee personen en 1 bijeenkomst werd bezocht door drie personen.


Afscheid
In 2020 hebben wij van 3 werknemers van WWG afscheid genomen. Te weten: dhr. J. Jonkman, dhr. H. Laarman en dhr. B. Bron.
Met dhr. B. Bron hadden wij veel van doen. Hij was voor ons de directe contactpersoon bij WWG.

 

De huurderskrant
Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 keer een krant naar alle huurders van WWG en dat is dan de kersteditie.
De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke partijen, waarvan wij een adres hebben.

 

Overige zaken
De leden van de huurdersvereniging hebben begin april 2020 de Huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2020.
De Huurwijzer is een uitgave van de Nederlandse Woonbond, waar wij als huurdersvereniging bij zijn aangesloten.
Op het moment dat wij de Huurwijzer ontvangen, houden wij altijd een aantal exemplaren over. Deze worden dan gebruikt om nieuwe leden te werven.

 

Verder hebben wij voor enkele huurders bemiddeld tussen huurder en verhuurder om tot een acceptabele oplossing te komen.
Wij hebben 28x mondeling advies gegeven aan huurders die problemen hadden bij WWG en 8x schriftelijk advies.
Advies inzake onderhoud wat niet correct is uitgevoerd, oplevering van de woning, aanvaarding van de woning, vochtproblemen etc.


Website
Ook onze website www.hvzwartewaterwiede.nl kunt u bezoeken. Hier vindt u actuele informatie betreffende de huurtoeslag en andere zaken. En u ziet hier o.a. de jaarverslagen, prestatieafspraken en de adressen van de bestuursleden.

 

 


Goedgekeurd d.d. 09-06-2021 te Zwolle

De voorzitter, M. de Boer-Nijhuis

De secretaris, G. Driegen-Ziel