Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2018

                                                               

Het bestuur

Het bestuur bestaat op 01-01-2018 uit 8 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid. Tijdens de ledenvergadering op 04-04-2018 is zij benoemd als bestuurslid voor de kern Genemuiden. Tussentijds is afgetreden onze voorzitter mevr. M. Griffioen-Wilhelm en is onze vice - voorzitter benoemd tot voorzitter in onze bestuursvergadering van 10-10-2018.   Op 31-12-2018  bestond ons bestuur dus uit 8 bestuursleden.

 

Ledenaantal

Begin 2018  was het ledenaantal 1101.

In 2018 konden wij in totaal 35 nieuwe leden welkom heten. 21 leden zijn verhuisd binnen het werkgebied van Wetland Wonen en lid gebleven. 60 leden zijn verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging) of het lidmaatschap is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders. 

Totale aantal leden is 1076.

In 2018 heeft WWG  22  woningen verkocht.

 

Vergaderingen/overleg

De voorzitter en vice - voorzitter c.q. secretaris hebben 10 x per jaar informeel overleg met de directeur.

Als dagelijks bestuur hebben wij 6x vergaderd.  Als algemeen bestuur hebben wij 14x vergaderd, in 2 vergaderingen waren de 2 leden van de Raad van Commissarissen aanwezig. Zij vertegenwoordigen  ons  bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen.

Wij hebben als algemeen bestuur  2x met de directie van WWG vergaderd, als dagelijks bestuur hebben wij  5x  een operationeel overleg gehad met Klantenservice en Vastgoedbeheer, te weten dhr. J. Dekker.

Contactpersoon complexen heeft maandelijks overleg met dhr. Bron inzake de complexen.

Met complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl, de Perelaar in Wanneperveen, Nieuw Clarenberg, De Steynenvuist en ’t Westerholt te Vollenhove,  Gasthuysland, de Beukenhof en Kastanjehof te Hasselt, De Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis, Zonnewiede te Giethoorn, Weidegreven en de Meente in Genemuiden en  de Esdoorn in Zwolle.

 Met WWG hebben wij gesproken over hun jaarrekening van 2017 en begroting van 2018.

 

Wij hebben advies gegeven aan WWG inzake huurbeleid en huurverhoging. Wat wij hebben bereikt is: dat Wetland Wonen niet het volle pond heeft gevraagd voor de huurverhoging maar de 1,4 % inflatie. Bij woningen waar nog isolerende maatregelen moesten worden getroffen, hetzij geheel of gedeeltelijk, werd de huurverhoging 1,4% + 1%.

 

Samen met WWG hebben we mee gedaan met het Drentse Woonlasten onderzoek; dit om inzicht te krijgen in de betaalbaarheid van de woonlasten voor de huurders. Onder de deelnemers van de enquête werden geschenkenbonnen verloot. Voor zover wij weten was er 1 huurder van WWG die een geschenkenbon in ontvangst heeft genomen.

 

Ook is ons advies gevraagd in verband met de overname van woningen van Woonconcept in de noordelijke kernen van Steenwijkerland. Ons advies was positief inzake de overname per 01-01-2020.

 

Als huurdersvereniging zijn wij betrokken bij de sollicitatieprocedure voor de 2 nieuwe leden van de Raad van Commissarissen.  Dit gaat van 2018 over in 2019.

Wij hebben 3 x de provinciale vergadering  van de Woonbond bezocht. Deze vergaderingen worden gehouden in Nijverdal.

Op die vergaderingen krijgen wij de meest actuele zaken, o.a. betreffende het huurbeleid, te horen. Ook krijgen we bij deze bijeenkomsten suggesties over wat wij hierbij eventueel kunnen of moeten doen als huurdersvereniging.

 

HVZ heeft 1x een algemene ledenvergadering gehouden. In het tweede gedeelte van de ledenvergadering sprak mevr. Corine Vennink over isolerende maatregelingen.

Onze voorzitter en vice - voorzitter hebben regelmatig overleg met huurdersverenigingen in de regio: o.a. Mercatus in Emmeloord

 

Ook hebben we de AVG wet toegepast op onze vereniging. Dit heeft in de herfsteditie van de huurderskrant gestaan.  De persoonsgegevens die binnen komen bij het secretariaat zijn uitsluitend bedoeld om ervoor te zorgen dat de huurderskrant en andere noodzakelijke informatie bij het lid terecht komt. De secretaris geeft het door aan WWG i.v.m. het innen van de contributie omdat dat via WWG gaat.

 

Cursussen en symposium

Als huurdersvereniging hebben wij de cursus HO+ gevolgd.  Dit is een cursus voor het hele bestuur. Ons speerpunt is: Hoe komen wij in contact met onze achterban. Hiervoor zijn wij  8 x bij elkaar geweest waarvan 4 x met de cursusleider en 4 x als eigen bestuur om de plannen uit werken. In de maand oktober 2018 hebben wij een enquête gehouden in de kern Genemuiden. Van de 532 verstuurde enquêtes kwamen er 27 terug. Hiervan waren 5 personen genegen om eenmalig een keer iets te doen voor de huurdersvereniging. Een ander  onderdeel van deze cursus was een enquête houden onder alle huurders van WWG. Dit heeft in de kersteditie van de huurderskrant gestaan. 5 huurders van WWG hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Twee personen hebben ook hun naam kenbaar gemaakt. Deze twee personen ontvangen een attentie hiervoor.

 

In november 2018 hebben wij een netwerk bijeenkomst bezocht in Zwolle met als thema:

Woningkwaliteit. In groepjes werd er gediscussieerd over de kwaliteit van een goede huurwoning.

 

Prestatieafspraken

De huurdersvereniging is een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken met Wetland Wonen en de gemeentes Zwartewaterland en Steenwijkerland.

De prestatieafspraken met beide gemeentes zijn geëvalueerd in december 2018 en ondertekend door alle partijen.  

 

De huurderskrant

Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 keer een krant naar alle huurders van WWG en dat is dan de kersteditie.

Men vergeet vaak  door te geven  dat men verhuisd is of men koopt een woning via het project van WWG namelijk: Fijn Kopen..

De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke  partijen, waarvan wij een adres hebben.

 

Overige zaken

De leden van de huurdersvereniging hebben eind maart 2018 de Huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2018.