Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2017

 

Het bestuur :

Het bestuur bestaat op 01-01-2017 uit 8 bestuursleden en 2 aspirant bestuursleden. Tijdens de ledenvergadering op 05-04-2017 hebben wij afscheid genomen van dhr. R. de Heij en mevr. J, v.d. Linde-Reinink.  De twee aspirant leden zijn tijdens de ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Tevens zijn wij gaan zoeken naar een bestuurslid voor de kern  Genemuiden. Dat is gelukt en 1 persoon loopt nu mee als aspirant bestuurslid. Op 31-12-2017  bestond ons bestuur dus uit 8 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid.

 

Ledenaantal :

Begin 2017  was het aantal 1085.

In 2017 konden wij in totaal 55 nieuwe leden welkom heten, 39 leden zijn  verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging of het is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders.  13  leden zijn binnen het werkgebied van WWG verhuisd en lid gebleven. Totale aantal leden 1101  WWG heeft in 2017 15  woningen verkocht

 

Vergaderingen/overleg :

De voorzitter en vice-voorzitter hebben 11x per jaar informeel overleg met de directeur.

Als dagelijks bestuur hebben wij 6 x vergaderd.  Als algemeen bestuur hebben wij 13 x vergaderd, in 2 vergaderingen waren de 2 leden van de Raad van Commissarissen aanwezig. Zij vertegenwoordigen  ons  bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen.

Wij hebben als algemeen bestuur  2x met de directie van WWG vergaderd, als dagelijks bestuur hebben wij 7x  een operationeel overleg gehad met Klantenservice en Vastgoedbeheer. (te weten dhr. J. Dekker) 

Contactpersoon complexen heeft maandelijks overleg met dhr. Bron inzake de complexen

Met Complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl, de Perelaar in Wanneperveen, Nieuw Clarenberg, De Steynenvuist en ’t Westerholt te Vollenhove, Gasthuysland, de Beukenhof, Kastanjehof te Hasselt, De Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis, Zonnewiede te Giethoorn, Weidegreven en de Meente in Genemuiden

 

Met WWG hebben wij gesproken over hun jaarrekening van 2016, begroting van 2017

Wij hebben advies gegeven aan WWG i.v.m. huurbeleid en huurverhoging. Wat wij hebben bereikt is: dat Wetland niet het volle pond vroeg voor de huurverhoging

 

Wij hebben 4x de provinciale vergadering  van de Woonbond bezocht. Deze vergaderingen worden gehouden in Nijverdal.

Op die vergaderingen krijgen wij,de meest actuele zaken betreffende het huurbeleid te horen, Ook wat wij eventueel kunnen of moeten doen.

 

1x een algemene ledenvergadering gehouden. In het tweede gedeelte van de ledenvergadering sprak mevr. Simone Bovenhorst van de woonbond over de opbouw van de huur i.v.. huursubsidie.

Onze voorzitter en vice-voorzitter hebben regelmatig overleg met huurdersver. in de regio: o.a. Mercatus Emmeloord

 

Cursussen en symposium :

Als vereniging hebben wij in samenwerking met huurdersver. Mercatus uit Emmeloord een cursus jaarrekening lezing gehouden.  

Ook hebben wij een aantal symposiums gevolgd..

Als huurdersver. hebben wij ons aangemeld voor de cursus HO+. Dit is een cursus voor het hele bestuur. Ons speerpunt is: Hoe komen wij in contact met onze achterban. Wij zijn hiervoor in dec.  1 x bij elkaar geweest en het vind zijn vervolg in 2018

 

Prestatieafspraken :

De huurdersvereninging is een volwaardig gesprekpartner bij de prestatieafspraken bij de gemeentes Zwartewaterland en Steenwijkerland

De prestatieafspraken zijn afgerond in december 2017 en ondertekend door alle partijen. Ze staan nu 4 jaar vast maar worden elk jaar geëvalueerd.

 

De Huurderskrant :

Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 naar alle huurders van WWG en dat is dan de kersteditie.

Men vergeet vaak  door te geven  dat men verhuist is of men koopt een woning via het project van WWG namelijk: Fijn Kopen..

De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke  partijen, waarvan wij een adres hebben.

 

Overige zaken :

De leden van de huurderver. hebben eind maart 2017 de huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2017.

De huurwijzer is een uitgave van de Nederlandse Woonbond, waar wij als huurdersver. bij zijn aangesloten.

 Op het moment dat wij de huurwijzer ontvangen, houden wij altijd een aantal exemplaren over. Deze worden dan gebruikt om nieuwe leden te werven

 

Tevens hebben wij voor een aantal  huurders,  bemiddeld tussen huurder en verhuurder om tot een acceptabele oplossing te komen. Een aantal brieven gestuurd i.v.m. met onderhoud wat niet correct was uitgevoerd of oplevering van de woning.

Wij hebben 20 x een mondeling/telefonisch advies gegeven aan een huurder en 4 keer schriftelijk advies. I.v.m. deze klachten hebben wij 1x een gesprek aangevraagd met WWG

 

Het lidmaatschap :

Een aantal keren per jaar krijgen wij de lijsten van WWG om met onze lijsten te vergelijken wie er lid zijn.

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Dus op het moment dat men verhuist, vervalt automatisch het lidmaatschap van de huurdersver.

 

Goedgekeurd d.d. 04-04-2018   te Vollenhove

 

De voorzitter, M. Griffioen-Wilhelm

De secretaris, G. Driegen-Ziel