Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Jaarverslag 2016

 

Het bestuur.

Het bestuur bestaat op 01-01-2016 uit 8 personen. Als bestuur zijn wij actief bestuursleden gaan werven d.m.v. een oproep in de huurderskrant, een brief aan alle huurders van Wetland Wonen Groep. Dit resultaat leverde 4 sollicitanten op. 1 sollicitant heeft zich om gezondheidsreden teruggetrokken, bleven er nog 3 over. Deze 3 personen zijn op gesprek geweest en dat heeft resultaat gehad. 1 sollicitant heeft zich na het gesprek terug getrokken omdat het niet te combineren was met het jonge gezin en de andere twee sollicitanten hebben de uitdaging aanvaard en lopen vanaf 10-09-2016 mee als aspirant bestuurslid om zich op deze manier in te werken. Op 31-12-2016 bestond ons bestuur dus uit 8 bestuursleden en 2 aspirant bestuursleden.

 

leden aantal

Begin 2016 was het aantal 1085.

In 2016 konden wij in totaal 81 nieuwe leden welkom heten, 80 leden zijn verhuisd (met of zonder kennisgeving aan de huurdersvereniging of het is gestopt door: overlijden, vertrek naar verzorgingshuis of vertrek naar elders. 17 leden zijn binnen WWG verhuisd en lid gebleven. WWG heeft in 2016 21 woningen verkocht

 

Vergaderingen/overleg

De voorzitter heeft 11x per jaar informeel overleg met de directeur.

Als dagelijks bestuur zijn wij 14 x bij elkaar geweest in verschillende samenstellingen.

Als dagelijks bestuur hebben wij 10 x vergaderd, dit is incl. de sollicitatiegesprekken die wij gehouden hebben i.v.m. het werven van nieuwe bestuursleden. Als algemeen bestuur hebben wij 15 x vergaderd, in 2 vergaderingen waren de 2 leden van de Raad van Commissarissen aanwezig. Zij vertegenwoordigen ons bij Wetland Wonen in de Raad van Commissarissen.

Wij hebben als algemeen bestuur 2x met de directie van WWG vergaderd, als dagelijks bestuur hebben wij 7x een operationeel overleg gehad met Klantenservice en Vastgoedbeheer. (te weten mevr. K. Langevoort en J. Dekker)   

 

Met WWG hebben wij gesproken over hun jaarrekening van 2015, begroting van 2016

Wij hebben advies gegeven aan WWG i.v.m. huurbeleid en huurverhoging. Wat wij hebben bereikt is: dat voor de laagste inkomens geen  2,1% huurverhoging van kracht was, maar 0,6 % huurverhoging. Ook de midden inkomens krijgen 0,6% huurverhoging in plaats van de 2,6% en de hoogste inkomens geen 4,6% maar 2½ %

Wij hebben 4x de provinciale vergadering  van de Woonbond bezocht. Deze vergaderingen worden gehouden in Nijverdal.

Op die vergaderingen krijgen wij,de meest actuele zaken betreffende het huurbeleid te horen, Ook wat wij eventueel kunnen of moeten doen..

1x een algemene ledenvergadering gehouden. Het tweede gedeelte van de ledenvergadering hadden wij een gastspreker over de veiligheid in de woning.

In 2016 heeft de visitatiecommissie onze mening gevraagd over WWG. Wij hebben de visitatiecommissie onze mening gegeven en toegelicht. Hiervoor zijn wij 2x bij elkaar geweest alvorens onze visie te geven.

Er is 28x overleg geweest i.v.m. de diverse complexen van WWG. Met Complexen bedoelen wij: de Vierhoek in Blokzijl, de Perelaar in Wanneperveen, Nieuw Clarenberg, De Steynenvuist en ’t Westerholt te Vollenhove, Gasthuysland, de Beukenhof, Kastanjehof te Hasselt, De Cingelhof, de Klampe en de Kraggehof te Zwartsluis, Zonnewiede te Giethoorn.

 

Cursussen en symposium

Als vereniging hebben wij weer een Zelf Aangebrachte Voorzieningen cursus op maat gevolgd voor onze eigenvereniging in Zwartsluis. Ook hebben wij een cursus notuleren, huursombenadering en de Overlegwet  gevolgd. Ook hebben wij een aantal symposiums gevolgd.

 

Prestatieafspraken

De huurdersvereninging is een volwaardig gesprekpartner bij de prestatieafspraken bij de gemeentes Zwartewaterland en Steenwijkerland

Hiervoor zijn 4 bijeenkomsten geweest.

 

Excursies

Wij hebben 3 excursies gevolgd i.v.m. Nul-op-de-meter woningen. 2x van de Woonbond en 1x van WWG.

 

Grootonderhoud:

Er is groot onderhoud gepleegd in Weidegreven te Genemuiden Dit is allemaal goed verlopen.

 

De huurderskrant

De huurderskrant heeft per 01-01-2016 een ander uiterlijk gekregen. De omslag is in kleur en ook van een aantal pagina’s zullen de foto’s / tekst in kleur zijn.

Wij zorgen er voor dat er 4x per jaar een huurderskrant verschijnt met informatie voor onze leden. Van die 4 keer, gaat er 1 naar alle huurders van WWG en dat is dan de kersteditie.

Men vergeet vaak  door te geven  dat men verhuist is of men koopt een woning via het project van WWG namelijk: Fijn Kopen..

De huurderskrant gaat ook naar alle fracties van de politieke  partijen, waarvan wij een adres hebben.

 

Overige zaken:

De leden van de huurderver. hebben eind maart 2016 de huurwijzer ontvangen met uitleg over de huurverhoging per 01-07-2016.

De huurwijzer is een uitgave van de Nederlandse Woonbond, waar wij als huurdersver. bij zijn aangesloten.

 Op het moment dat wij de huurwijzer ontvangen, houden wij altijd een aantal exemplaren over. Deze worden dan gebruikt om nieuwe leden te werven

Tevens hebben wij voor een aantal  huurders,  bemiddeld tussen huurder en verhuurder om tot een acceptabele oplossing te komen. Een aantal brieven gestuurd i.v.m. met onderhoud wat niet correct was uitgevoerd. Oplevering van de woning.

Wij hebben 29 x een mondeling/telefonisch advies gegeven aan een huurder en 8 keer schriftelijk advies. I.v.m. deze klachten hebben wij 6x een gesprek aangevraagd met WWG.

 

Het lidmaatschap.

Een aantal keren per jaar krijgen wij de lijsten van WWG om met onze lijsten te vergelijken wie er lid zijn.

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gekoppeld aan de woning en niet aan de persoon. Dus op het moment dat men verhuist, vervalt automatisch het lidmaatschap van de huurdersver.

Goedgekeurd d.d. 05-04-2016   te Hasselt

 

De voorzitter, R. De Heij.

De secretaris, G. Driegen-Ziel